Prohlášení o zpracování osobních údajů fyzických osob podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679

 

Cílem tohoto prohlášení je seznámit a ujistit všechny naše zákazníky, dodavatele, zaměstnance a další spolupracující fyzické osoby se zásadami a pravidly, kterými se naše společnost řídí při ochraně osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“). Toto nařízení GDPR vstoupilo v platnost dnem 25. 5. 2018.

 

Správce údajů: Údržba městských komunikací Rakovník spol. s r.o., Kokrdovská 78, Rakovník 26901

Kontakty na správce najdete zde: https://aquaprak.cz/5-kontakt

 

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě – subjektu osobních údajů, například její jméno, datum či místo narození, emailová adresa, telefonní číslo, bydliště, síťový identifikátor (cookies) apod.

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je například shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití či zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení č zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Ve společnosti zpracováváme osobní údaje fyzických osob, jako jsou:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresa bydliště
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • a další

Citlivé osobních údajů zpracováváme pouze v oblasti mezd a personální agendy. U osobních údajů, na které nemáme právní nárok, je zajištěn svobodný souhlas podle zásad GDPR.

Oblasti zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje fyzických osob zejména v oblastech a agendách:

 • Vedení účetnictví
 • Mzdová a personální agenda
 • Webové stránky společnosti
 • On-line platební brány
 • Provozní oddělení aquaparku

 

Dodržování zásad při zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se důsledně řídíme zásadami, které jsou stanoveny nařízením GDPR.

 • Zákonnost

Zpracováváme osobní údaje jen v té míře, kde nám to ukládá příslušný zákon, na základě uzavření či plnění smlouvy, či na základě oprávněného zájmu, který však nepřiměřeně neomezuje ochranu soukromí a práv fyzické osoby. U ostatních činností si vždy získáváme svobodný, informovaný souhlas fyzické osoby podle zásad nařízení GDPR.

 • Korektnost a transparentnost

Veškeré osobní údaje zpracováváme korektně vůči každé fyzické osobě. Dodržujeme plně zásadu transparentnosti tak, aby každá fyzická osoba byla srozumitelně seznámena o způsobech zpracování svých osobních údajů v naší společnosti. K tomuto účelu bylo vytvořeno i toto prohlášení.

 • Účelové omezení

Zpracováváme osobní údaje fyzických osob jen k těm účelům, ke kterým nám byly tyto údaje svěřeny. Zásadně osobní údaje nepředáváme bez souhlasu a vědomí fyzických osob třetím stranám, pokud nám toto neukládá příslušný zákon či tuto činnost nám neukládá uzavřená smlouva.

 • Minimalizace údajů

Při všech operacích s osobními údaji dodržujeme zásadu minimalizace, která nám určuje, že nemáme zpracovávat osobní údaje, které nepotřebujeme bezpodmínečně k dané činnosti. Údaje, které nepotřebujeme, vůbec nezpracováváme.

 • Přesnost

Zpracováváme pouze přesné a pravdivé osobní údaje. Přiměřenou formou si ověřujeme u našich zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů a dalších spolupracujících fyzických osob aktuálnost a správnost jejich osobních údajů vedených v našich evidencích.

 • Omezení uložení

Osobní údaje vedeme jen po dobu, kterou nám ukládá zákon, doba uzavřené smlouvy nebo po dobu platnosti souhlasu fyzické osoby se zpracováním. V jasně definovaných případech vedeme osobní údaje rovněž na základě oprávněného zájmu, ale jen po nezbytně nutnou dobu, která neomezuje práva a svobody fyzické osoby.

 • Integrita a důvěrnost

Veškeré osobní údaje fyzických osob zabezpečujeme proti jejich zcizení, zničení či neoprávněnému zneužití. O všech skutečnostech a informacích ve zpracování osobních údajů našich zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a dalších spolupracujících fyzických osob zachovávají všichni pracovníci naší společnosti, kteří mají k těmto údajům přístup, bezpodmínečnou mlčenlivost. Máme zajištěno, aby se k osobním údajům nedostala v naší společnosti osoba, která nemá oprávnění tyto údaje zpracovávat podle nařízení GDPR.

Aplikace práv fyzických osob

Jako společnost plně respektujeme a vycházíme vstříc všem právům fyzických osob, zejména potom práva na:

 • Přístup k osobním údajům (podle článku 15 nařízení GDPR)
 • Opravu (podle článku 16 nařízení GDPR)
 • Výmaz – být zapomenut (podle článku 17 nařízení GDPR)
 • Omezení zpracování (podle článku 18 nařízení GDPR)
 • Přenositelnost osobních dat (podle článku 20 nařízení GDPR)
 • Vznést námitku (podle článku 21 nařízení GDPR)

Všechny požadavky na práva fyzických osob přijímáme pouze formou písemného požadavku zaslaného na adresu společnosti: Údržba městských komunikací Rakovník spol. s r.o., Kokrdovská 78, Rakovník 26901 nebo na e-mailovou adresu info@aquaprak.cz.