Návštěvní řád

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento Návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků.
Návštěvní řád určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách aquaparku a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován. Každý návštěvník se musí chovat, tak aby svým chováním nerušil ani neomezoval ostatní návštěvníky a neohrozil bezpečnost a zdraví své, ani ostatních návštěvníků.
Provozovatelem zařízení Aquaparku Rakovník je společnost Údržba městských komunikací Rakovník, s.r.o.Kokrdovská 78, Rakovník 26901.
 
Okamžitá kapacita vnitřního areálu byla stanovena na 352 návštěvníků.
 
Okamžitá kapacita venkovního areálu byla stanovena na 455 návštěvníků.


VSTUP DO AQUAPARKU RAKOVNÍK

 • Vstup do aquaparku je povolen pouze v určené provozní době s platným elektronickým čipem (děti do 3 let zdarma bez elektronického čipu pouze v doprovodu zákonného zástupce staršího 18 let), který si návštěvník zakoupí na pokladně na předem určenou dobu (jednorázový vstup), nebo permanentkou (vstup omezen výší kreditu).Tento čip musí mít každý návštěvník na viditelném místě. Průchod vstupním turniketem je možný až po otevření aquaparku pro veřejnost. Pokladna se uzavírá 45 min před koncem provozních hodin. 
 • Vstup do prostor aquaparku pro smluvní organizace je povolen ve stanovených vyčleněných hodinách na základě platné smlouvy.
 • Vstupem do prostoru aquaparku se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu, je povinen toto ustanovení dodržovat a dbát pokynů odpovědných zaměstnanců aquaparku. 
 • Dětem do 1 roku věku je vstup do bazénu zakázán.
 • Dětem mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce staršího 18 let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný. 
 • Při naplnění kapacity aquaparku se vstup přes turnikety automaticky uzavírá až do uvolnění dalších míst odchodem některých z návštěvníků.

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
 • Před vstupem do zařízení aquaparku v hodinách pro veřejnost si musí každý návštěvník zakoupit vstupenku (čip) a projde turniketem. Čip má po celou dobu návštěvy na viditelném místě.
 • Návštěvníci se převlékají v šatnách a oděv odkládají pouze na místech k tomu určených (skříňka se zamyká pomocí čipu).
 • Za věci uložené mimo tyto místa provozovatel nenese žádnou odpovědnost. 
 • Cenné předměty (hodinky, šperky, mobilní telefony, peněžní obnosy apod.) si mohou návštěvníci uschovat v trezoru ve vstupní hale, za cenné věci odložené mimo trezor v případě jejich ztráty provozovatel nenese žádnou odpovědnost. 

Každý návštěvník je povinen: 

 • mít čisté plavky, ručník a mýdlo.
 • před vstupem do bazénu se umýt mýdlem a osprchovat se bez plavek.
 • uposlechnout všech pokynů odpovědných pracovníků provozovatele.
 • šetřit zařízení aquaparku, neplýtvat vodou a dodržovat základní hygienické zásady.
 • před vstupem ze sprch do šaten se osušit.
 • vstup do plaveckého bazénu a pavilónu atrakcí je všem návštěvníkům z hygienických důvodů povolen pouze v plavkách nebo koupacích kraťasech a děti, kojenci, batolata musí mít plavky, nebo koupací plenku. Koupání v oděvu je zakázáno!
 • každý návštěvník je osobně odpovědný za svévolné poškození a znečištění zařízení aquaparku a je povinen škodu uhradit.
 • návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na mokrých plochách opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním Návštěvního řádu a jednotlivých Provozních řádů aquaparku.
 • prostory vyhrazené dětem mohou využívat jen děti předškolního věku pod dozorem zákonného zástupce starší 18ti let.
 • návštěvníci jsou povinni dodržovat stanovenou provozní dobu. Mimo tuto dobu není dovoleno v aquaparku pobývat.
 • úraz či jinou mimořádnou událost je každý návštěvník povinen ihned oznámit plavčíkovi aquaparku; základní ošetření provede plavčík, který v případě nutnosti přivolá lékařskou pomoc.
 • v sauně musí každý návštěvník dodržovat základní hygienické návyky a desatero sauny. Prostěradlo, které si přinese nebo dostane za poplatek na recepci aquaparku musí mít v prohřívárně rozložené pod celým tělem, před vstupem do ochlazovacího bazénku se musí každý návštěvník osprchovat.
 • Saunování dětí je povoleno jen za dozoru dospělé osoby
 • Při vstupu, výstupu a pohybu v Knaippově lázni je návštěvník povinen držet se madel, aby nedošlo k uklouznutí.
 • Na tobogán smějí návštěvníci od 110 cm, do 120 kg, nástup je možný jen z nástupní věže, všichni návštěvníci se řídí semaforem, jezdí jednotlivě v leže na zádech nohama dopředu, během jízdy je zakázáno měnit polohy, návštěvníci u sebe nesmí mít žádné ostré nebo kovové předměty,při dopadu okamžitě opustí dojezdovou dráhu.


ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V PROSTORÁCH AQUAPARKU


Všem zákazníkům je zakázáno:     

 • kouřit ve všech prostorách aquaparku, používat a manipulovat s otevřeným ohněm.
 • vcházet do prostor a míst určených druhému pohlaví.
 • běhat okolo bazénu, srážet a strkat druhé osoby, skákat z podélných stran bazénu, vzájemně se potápět. 
 • vstupovat na bazén se žvýkačkou.
 • volat o pomoc bez příčiny, neoprávněně používat záchranné pomůcky a předměty první pomoci.
 • znečišťovat vodu jakýmkoli způsobem.
 • znečišťovat prostory aquaparku odpadky.
 • holení, stříhání nehtů a provádění pedikúry ve všech prostorách aquaparku.
 • vnášet do aquaparku skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • konzumovat potraviny a nápoje v celém aquaparku mimo míst k tomu určených.
 • používat nafukovací čluny, lehátka, balony a kruhy, dále pak ploutve, puky a ostatní druhy míčů.
 • fotografování a pořizování obrazových záznamů.
 • máchání, praní a jiné namáčení prádla (oblečení) apod.

V prostorách aquaparku je zakázaná soukromá výuka plavání bez předem uzavřené podnájemní smlouvy s provozovatelem.

 

 


ZÁKAZ VSTUPU DO AQUAPARKU


Do aquaparku není povolen vstup: 

 • osobám postižených horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity.
 • vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům střevních chorob.
 • osobám nacházejících se ve zvýšeném zdravotním dozoru (karanténě) pro výskyt infekčního onemocnění v jejich blízkém okolí.
 • osobám zahmyzeným, znečištěným, opilým nebo pod vlivem toxických látek.
 • osobám bez potřebného minimálního vybavení ke koupání (čisté plavky, čistý ručník, mýdlo).
 • všem zvířatům ( psi, kočky....apod.).


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Návštěvní řád je závazný pro všechny zaměstnance provozovatele i pro všechny návštěvníky aquaparku. Porušení tohoto návštěvního řádu může být posuzováno jako přestupek. Z aquaparku bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který i přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků provozovatele nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takovém případě aquapark na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena Městské policie nebo Policie ČR. 

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne: 6.1.2020